Gezegenler Sınıfı Nedir ?

Ülkeler akıllı, sürdürülebilir ve kapsamlı bir büyüme, bununla beraber gelen daha refah toplumlar için bazı öncelikler belirlemektedirler. Teknolojik ve pedagojik öncelikleri dünya ile ortak bir şekilde belirleyebilmek önemlidir. Ülkemizin gelişmişlik düzeyinin artması için öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin 21. Yüzyıl dijital becerilerini kazanmaları gerekmektedir. Yani gelecekteki dünyaya çocuklarımızı hazırlarken onların hangi beceriler ile donatılması gerektiğini bu günden belirlemek gerekmektedir. Öğrencilerin eğitimi ile nereye ulaşmak istiyoruz, gelecekte onların yaşayacakları dünyaya çocuklarımızı hazırlıyorsak nasıl bir eğitimle bunu yapabiliriz, mevcut eğitim sistemimiz, alt yapımız, müfredatımız ve okul donanımlarımız ile bunlara nasıl ulaşabiliriz gibi soruların yanıtlarını bulmak durumundayız. FCL çalışması bu ve benzeri soruların cevaplarını dünya ile aynı zamanda aramak ve bulmak için oluşturulmuş bir yapıdır. FCL projesi başta Eğitimde FATİH Projesi olmak üzere eğitimde etkin teknoloji kullanımı için ders planlarından, geleceğin sınıf tasarımına kadar geniş bir yelpazede kaynak sağlamaktadır.

Future Classroom Lab bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişen ve değişen yeniliklerin incelenmesini ve bu değişim ve gelişimlerin eğitim ortamlarında kullanılabilirliğine yönelik araştırmaları yapılmasını amaçlamaktadır. Öğretmenler öğrenci öğrenmelerinde oldukça önemli bir role sahiptir. Öğretmenler ve okul müdürleri dijital okuryazarlık, sürdürülebilir profesyonel gelişimler, güncel girişimler, profesyonel öğrenme ağlarına ve ikili ilişkilere dahil olma fırsatları konusunda desteğe ihtiyaç duymaktadır. Öğretmenler kendi bilgi, değer, tutum ve yeterlilikleri ile sağladıkları profesyonel gelişimleri ile her bir öğrencinin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri için onlara destek olacaktır. FCL ile birlikte öğrencileri derin ve aktif bir öğrenme ortamına dahil ederek yenilikçi pedagojileri, metotları, kaynakları ve uygun öğrenme ortamları sağlanmaktadır. Online dersler, uzaktan eğitim kaynakları ile birlikte öğrencilerin her zaman ve her yerde öğrenmeleri sağlanarak eğitimde yönetim, organizasyon ve eğitime erişim anlayışı değişmekte ve öğrencilerin modern dünya önceliklerine dünya ile aynı zamanda erişimi sağlanmaktadır.

FCL Nedir ?

Future Classroom Lab (FCL) projesinde, Brüksel’deki Avrupa Okul Ağı tarafından desteklenen çalışmaları temel alan pek çok gelişme gerçekleştirilmektedir. Future Classroom Lab öğrenmeye ve öğretmeye 21. Yüzyıl becerilerini dahil ederek eğitimde değişen stilleri desteklemek ve geleneksel dersliklerin ve diğer öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesini sağlamak için oluşturulmuştur. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin okullara entegre edildiği bir “Yaşayan Laboratuvar” olarak tasarlanmıştır. Ayrıca fiziksel alanların, kaynakların, öğrenci ve öğretmenlerin değişen rollerinin ve farklı öğrenme stillerinin gelişimini desteklemektedir.Future Classroom Lab 6 farklı öğrenme alanından oluşmaktadır, bunlar Üretim, Etkileşim, Sunum, Araştırma, İş Birliği ve Geliştirme alanlarıdır. Her bir alan öğrenme ve öğretmede özel öneme sahip olan alanları vurgulamaktadır. Avrupa Okul Ağı tarafından Brüksel’de kurulan orijinal FCL mekanı birçok ülkeye ilham kaynağı olmuştur. Diğer ülkelerde kurulan Geleceğin Sınıfları veya mekanları orijinal alanın sahip olduğu donanımların hepsine sahip olmak zorunda değildir. Aslında tüm öğrenme laboratuvarları kurucularına, adapte edilen yerel bağlama ve yerel ihtiyaçlara göre sunulan teknolojiler ile oluşturulmaktadır. Ancak FCL’nin temel fikri olan Geleceğin Sınıflarında öğrenme alanları, pedagoji ve teknoloji entegrasyonu 3 ana bileşen olarak kurulan pek çok FCL’de mevcuttur.

FCL’de bulunan esnek öğrenme alanlarının öğrenciler için çok büyük faydası vardır. Öğrenciler, teknolojinin sadece bir mekanda olmasından ya da sadece belirli zaman dilimlerinde teknolojiye erişmekten ziyade, gün içinde teknolojiye daha fazla erişim imkanı elde etmektedir. Derslerde işbirliğinde bulunmaya ve farklı düşünceleri ele almaya yönelik daha fazla fırsata sahip olurlar. Böylelikle, öğrenciler akranlarıyla beraber ya da akran öğrenmesi gerçekleştirebilirler. Öğrenciler, kendi öğrenmelerinde aktif bir role sahiptir. Örneğin, bir öğrenci sınıfın farklı yerlerinde belirli bir zaman sınırı içinde belirli görevleri gerçekleştirebilirler. Öğrenciler, yapacakları etkinliklerin sırası ile ilgili kendi başlarına karar verebilir ve bu durum öğrencilerin daha bağımsız öğrenmelerine yardımcı olur. Ve en önemlisi de öğrenciler yeni öğrenme alanlarını sever ve okulda zaman geçirmekten mutluluk duyar. Bunun sebebi esnek öğrenme alanlarının öğrencilerin rahat hareket etmesini sağlaması ve teknolojiyi günlük hayatlarında da olduğu gibi etkin kullanmaları ile okulda da öğrenme gerçekleştirmeleridir.

FCL’de bulunan esnek öğrenme alanlarının aynı zamanda öğretmenler için de pek çok faydası bulunmaktadır. Okul çalışma şekillerinin paylaşılmasına yönelik şeffaf bir yaklaşım benimsediği için öğretmenlerin farklı pedagojileri keşfetmesi mümkün olur. Öğretmenler, bireysel ihtiyaçlarına göre öğrencileri gruplandırabilirler. Öğrenciler gruplar halindeyken fikirleri tartışmak için daha fazla fırsata sahip olduğundan öğretmen bireysel olarak her bir öğrenciyi daha yakından tanıyabilir. Öğretmenler, öğrencileri ders içindeki farklı görevlere katılmaları konusunda teşvik edebilir.

FCL, aynı zamanda tüm dünya ülkeleri için bir zorunluluk haline gelen STEM Eğitimini de desteklemekte ve uygun alan sunmaktadır. Projeye ve probleme dayalı yaklaşımla birlikte öğrenciler, gerçek dünya problemlerini düşünür, sorular sorar ve bu problemleri çözmek için araştırma yaparak öğrenir.Öğrenciler arkadaşlarıyla veya öğretmenleriyle birlikte iş birliği içinde yardımlaşarak, ortak zihinsel çalışmalara dahil olarak ders konularını öğrenir. Ders konularını öğretim ve öğrenme süreçleri, öğrencilerin kişisel ilgi, hedef ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenir. Ders konularının öğrenimi, disiplinler arası yaklaşımla birden fazla ders konusu içeriğinin ve becerilerinin bir araya getirilmesiyle gerçekleşir. Öğretim etkinlikleri, öğrencilerin farklı öğrenme tarzlarına, kabiliyetlerine ve hazır olma durumlarına ve seviyelerine göre tasarlanır ve gerçekleştirilir. FCL’ye ait tüm bu özellikler, FCL’nin okullardaki STEM Eğitimini ne denli büyük bir boyutta desteklediğinin kanıtıdır.

FCL 2012 Haziran ayında açılmış olup, Avrupa Okul Ağı, 30 Eğitim Bakanlığı ve artan sayıda pek çok ICT sağlayıcısı tarafından finansa edilmektedir. Paydaşlar sürdürülebilir bir platform sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Politika yapıcılar, endüstri ortakları, öğretmenler ve diğer eğitim paydaşları düzenli olarak yüz yüze eğitimler, çalıştaylar ve stratejik seminerler ile bir araya gelmektedir. Bu toplantılar Future Classroom Lab’in tasarımı için vizyon geliştirilmesi ve bu vizyonun farkındalığının nasıl arttırılması gerektiği üzerinedir.

FCL, Türkiye’nin daha önce dahil olduğu birçok Avrupa Birliği projesinin yaygınlaştırma aşamasını oluşturmaktadır. FCL, Avrupa okul ağı tarafından daha önce tamamlanmış olan İTEC, CPDLab, Living Schools Lab ve Creative Classroom Lab projelerinin çıktılarını revize ederek geliştirmektedir.

Ülkemizde FCL çalışmaları, Avrupa Okul Ağı koordinasyonunda Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.